Sansanが続伸し初の6000円乗せ、名刺管理サービスの成長性に期待(みんなの株式)

Source: みんかぶ
Sansanが続伸し初の6000円乗せ、名刺管理サービスの成長性に期待(みんなの株式)